Langs de binnenduinrand bij Wimmenum

Inleiding

Inleiding

Als je lijkt naar de structuur van het landschap waar onze wandeling doorheen voert dan komt als vanzelf de tegenstelling 'mens en natuur' (ook de naam van het landelijke IVN-tijdschrift) bij je op. Het pad volgt vrijwel de grens tussen twee heel verschillende landschappen, aan de westkant de duinen en aan de oostkant de vlakte. In de duinen domineren natuurlijke processen, terwijl de vlakte een toonbeeld is van menselijk ingrijpen. Maar als je beter, uitgebreider en langer kijkt ligt die verhouding toch ingewikkelder. Ook in de duinen kun je in het verloop van allerlei natuurlijke processen de bedoelde en onbedoelde effecten zien van menselijk ingrijpen, vooral als je zoekt naar veranderingen in structuur, flora en fauna in het duin. In ons verslag zullen we daar keer op keer aandacht aan besteden. Omgekeerd is de vlakte natuurlijk niet alleen maar een product van mensenwerk. Ook daar gaat het uiteindelijk om door mensen meegestuurde natuurlijke processen: de groei van de bollen, het afstromen van duinwater, het nachtelijke rondstruinen van vossen, het weer, enzovoort.

'Mens en natuur' - het is dus ingewikkelder dan het lijkt. Het zijn abstracties. 'Mens' - een soortnaam, een veelheid van individuele en zeer uiteenlopende mensen, maatschappelijke processen op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau. Maar mensen zijn ook deel van de natuur, zelf ook biologische wezens verweven met, ingrijpend in, én afhankelijk van de rest van 'de natuur'. 'Natuur' vatten wij dan ook niet op als dat wat zich onafhankelijk van mensen zou afspelen. Dan zou er 'geen natuur' zijn in Nederland - wat je soms hoort als argument tegen allerlei vormen van natuurbescherming en als rechtvaardiging van nóg meer menselijk ingrijpen. Het is meer een kwestie, vinden wij, van graduele verschillen in de mate waarin natuurlijke processen de ruimte krijgen. In die zin vormen de duinen enerzijds en de bollenakkers anderzijds een duidelijk contrast van meer en minder natuur, minder en meer menselijk bepaald.

Waar het, volgens ons, om gaat is om mensen kennis te laten maken met de ingewikkeldheid van de verhouding 'mens en natuur', vooral door het uitlichten van het in elkaar grijpen van natuurlijke processen. Dat is niet alleen een kwestie van kennis van biologie en ecologie, maar ook en tegelijkertijd, iets van houding, gezindheid, emotie. Antwoorden op vragen van 'wat leeft waar en waarom daar?', of goed kijken hoe een plant functioneert of hoe een dierenleven georganiseerd is, hebben wekken ook respect voor de 'ingenieusiteit' van 'de natuur'. Alleen op die manier kun je als natuurgids enige hoop koesteren dat je bijdraagt aan een besef van de beschermwaardigheid van 'de natuur'. En misschien is een wandeling langs een zo zichtbare grens tussen 'mens en natuur' wel bij uitstek geschikt om zulke inzichten en gezindheden te bevorderen.Naar vervolg: Route, Een mozaïek van leefgemeenschappen, Bomen en struiken, Kruiden, Fauna.
Terug naar startpagina